mp4v2ビルドしてみるメモ (debian/ubuntu)

 • mp4v2


mp4v2ビルド

 • mp4v2 のソースコードを取得
  $ http://code.google.com/p/mp4v2/downloads/list
  $ wget http://mp4v2.googlecode.com/files/mp4v2-1.9.1.tar.bz2
  $ tar jxfv mp4v2-1.9.1.tar.bz2
  $ cd mp4v2-1.9.1/
 • ビルド
  $ ./configure --prefix=/usr
  $ make -j 12
  $ sudo make install
 • 使い方
  mp4chaps -r hoge.mp4
  でチャプター削除等

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-12-18 (日) 04:23:40 (3561d)