#nofollow
#norelated
*Postfixインストール [#r2b4ec23]
-MTA
----------------------------
#contents
----------------------------

* Linux(debian/ubuntu)汎用 [#e0d1c193]
**インストール [#h85b6f2c]
端末から以下の用にインストール
 
 sudo apt-get install postfix


**設定 [#ncf0aa52]
 /etc/postfix
 sudo vi /etc/postfix/main.cf
 sudo vi /etc/postfix/master.cfトップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS